Latest news

Usługi doradztwa podatkowego

Zakres świadczonych usług
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami Klientów, w szczególności usługi:
  • Doradztwa dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatkami lokalnymi (np. podatek od nieruchomości);
  • Pomocy i reprezentacji w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi (np. wnioski, odwołania, zastrzeżenia, skargi);
  • Analizy podatkowej umów i transakcji zawieranych przez Klienta w zakresie ustalenia skutków podatkowych oraz doradztwa podatkowego dotyczącego takich transakcji;
  • Doradztwa w zakresie rozliczeń podatku VAT dotyczących transakcji z podmiotami zagranicznymi;
  • Specjalistycznych, indywidualnych szkoleń podatkowych;
  • Audytu podatkowego obejmującego ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych wraz z identyfikacją ryzyk;
  • Doradztwa i pomocy w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych;
  • Pomocy w uzyskiwaniu urzędowych interpretacji podatkowych;
  • Pomoc przy sporządzaniu zeznań rocznych dla osób fizycznych, w tym osiągających dochody poza terytorium Polski.